Uppföljning och rapportering

Uppföljning och rapportering ska genomföras i varje projekt. Rapporteringen är i EU-projekt omfattande och upplevs av många som administrativt betungande.

Projotool hjälper dig att enkelt ta fram projektets förenklade och fördjupade lägesrapporter genom att all information finns tillgänglig i verktyget och att informationen direkt kan föras över till mallar för projektets lägesrapporter. Det gäller t ex uppföljning av aktiviteter, beskrivning av hur projektet ligger till gällande utfall, mål, resultat och effekter samt projektets kvantitativa bidrag till programindikatorerna.

Projotool kan stötta visualisering av hur projektet ligger till när det gäller måluppfyllelse, utfall av aktiviteter och resultatuppfyllelse. Det sker genom diagram, tabeller och bilder. Till exempel kan du i diagram se hur långt ni kommit gällande indikatorerna och status på aktiviteterna i relation till planen.