Integritetspolicy Projotool AB

I denna integritetspolicy beskrivs hur Projotool AB, org nr: 559368-8988, hanterar personuppgifter. Vi vill med denna policy tydliggöra det ansvar vi har för att skydda dina rättigheter och din integritet genom att förklara hur vi använder de personuppgifter du delar med oss och varför de behövs för att du ska kunna använda verktyget Projotool.

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

Projotool AB, är systemleverantör av verktyget Projotool. Projotool AB är personuppgiftsbiträde för behandling av dina personuppgifter i verktyget Projotool och har då ansvar för organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder.

Kunden som registrerar sig i verktyget Projotool och har egna inloggningsuppgifter är personuppgiftsansvarig och kallas nedan för Användaren. Projotools systemadministratör ansvarar för att lägga in Användare, tilldela rättigheter och ge instruktioner till Användaren.

Projotool AB är personuppgiftsbiträde för behandlingen av de personuppgifter som du delar med oss när:

 • du beställer verktyget Projotool
 • du får inloggningsuppgifter och blir användare av Projotool
 • du använder Projotool
 • du har en fråga och/eller kontaktar oss via telefon och mail
 • du besöker vår hemsida och accepterar cookies

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

När du beställer Projotool samlar vi in dina kontaktuppgifter och företagsuppgifter/ faktureringsuppgifter. Alla användare har registrerade kontaktuppgifter och inloggningsuppgifter hos oss för att kunna använda Projotool. De bilder, dokument och texter som du väljer att ladda ner/skriva in i systemet kommer att lagras av oss.

Om du kontaktar oss och har en fråga eller annat ärende kan mängden personuppgifter, och vilka det är, variera beroende på vilken kommunikationskanal som används. Kategorier av personuppgifter är oftast kontaktuppgifter, företagsuppgifter samt ärendet i sig som är ostrukturerat material, vilket innehåller de personuppgifter du valt att dela med oss. När du lämnar uppgifter till oss har du rätt att få information om att vi behandlar dina personuppgifter och varför vi gör detta. Kontakta gärna oss om du inte tycker att du har fått tillräcklig information.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Projotool AB samlar in dessa personuppgifter om dig som användare och kund för att kunna tillhandahålla verktyget Projotool och fullgöra åtaganden gentemot dig enligt avtal. Uppgifterna behövs för att vi ska kunna identifiera dig, administrera ditt konto och för kommunikation med dig. De personuppgifter som samlas in vid beställning behövs för att hantera ordern, fakturera och skicka inloggningsuppgifter till dig. Dina personuppgifter delas inte med någon annan och sparas hos Projotool AB så länge du fortsätter använda verktyget Projotool och alltså har en kundrelation med oss.

Säkerhet

Projotool AB använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Vi vidtar särskilda fysiska, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (såsom otillåten användning, förlust, förstörelse eller skada). Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem. Vi anpassar kontinuerligt våra säkerhetsåtgärder till den fortlöpande tekniska utvecklingen i förhållande till rimlighet samt mängd och känslighet av personuppgifter.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vid avtalets upphörande kommer Projotool AB att radera dina uppgifter inom en månad efter uppsägning, om inte annan svensk eller europeisk lag, domstol eller myndighet säger något annat. Personuppgifter som behandlas för fakturering sparas så länge det krävs som underlag till bokföringen. Vid avslutat kundrelation kan vi fortsätta lagra data som lagts in i systemet upp till ett år om kunden så önskar.

Ändringar i denna integritetspolicy

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid på vår webbplats. Sker det större förändringar av vår hantering av personuppgifter kommer du att bli meddelad personligen. Vår hantering av personuppgifter kan t ex komma att ändras om lagstiftningen förändras. Har personuppgiftsbehandlingen reglerats i avtal med kund gäller dock avtalsbestämmelserna tills de ändrats, om det inte är oförenligt med lag eller annan rättsligt bindande bestämmelse. Vilka rättigheter har du?

Du som registrerad kund hos Projotool AB har flera rättigheter som du bör känna till. Du har rätt att kostnadsfritt en gång per år, förutsatt att du har berättigade skäl, begära ett registerutdrag över vilken information som finns registrerad om dig. Ett sådant registerutdrag får du inom en månad efter att vi har mottagit din förfrågan. Under vissa omständigheter (såsom antalet inkomna förfrågningar) kan denna tid utökas till två månader (i så fall blir du informerad om detta inom en månad). Du har rätt till att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter tills de blir ändrade. Du har rätten att bli glömd, men radering av personuppgifter kan inte ske om det krävs för att fullgöra avtalet eller om annan svensk eller europeisk lag, domstols- eller myndighetsbeslut säger annat, samt om det baseras på intresseavvägning. Skulle du tycka att det inte finns berättigade skäl eller att intresseavvägningen är felaktig har du rätt att invända mot behandlingen. Du har också rätt att dra in ett samtycke och motsätta dig automatiskt beslutsfattande och profilering. Enligt dataskyddslagstiftningen har du rätt att lämna klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten, kontakta: imy@imy.se Mer information om gällande dataskyddslagstiftning finns på www.imy.se Om du vill veta mer

Har du frågor kring vår Integritetspolicy och behandlingen av dina personuppgifter, vill radera eller ändra felaktiga uppgifter kan du kontakta oss genom de kontaktuppgifter som finns på hemsidan projotool.se, lena@projotool.se.

Personuppgiftsansvarig:

Projotool AB, 559368-8988
Skolgatan 53
903 27 Umeå
Telefon 0702785566

Köpvillkor & betalning

Betalningsvillkor: 30 dagar

Licens till digitalt verktyg

Vid köp av LFA Projektplanering tillämpas avtalsfakturering med betalning i förskott på årsbasis. Avtalet kan sägas upp inför avtalsperiodens slut. Påminnelsemail skickas ut 30 dagar innan avtalet ska förnyas och om uppsägning inte sker löper avtalet vidare under ytterligare en avtalsperiod.

Kurser

Kursavgifter faktureras vid bokningstillfället.

Moms tillkommer

25 % moms tillkommer vid köp av alla produkter och tjänster.

Användarvillkor

1. Allmänna villkor

1:1 Kunden har tillgång till de moduler i det webbbaserade systemet Projotool från Projotool AB som kunden köpt licens till genom att fylla i beställningsformuläret och sedan klicka på knappen Beställ. Det innebär att ett juridiskt bindande avtal mellan ditt företag och Projotool ingås när du som kund gör en beställning av Projotool.

1:2 Den beställning som sker avser tillgång till de moduler i Projotool som kunden köpt licens till för angivet antal användare eller projekt. Vid beställning av ytterligare moduler, för fler användare eller projekt ändras det befintliga avtalet så att det nya innehållet inkluderas.

1:3 Dessa Användarvillkor är standardvillkor som styr användningen av det webbaserade systemet Projotool och de beställda modulerna.

1:4 Såvida inget annat skriftligen avtalats utgör Användarvillkoren och Orderbekräftelsen hela avtalet mellan Kunden och Projotool avseende beställda moduler i det webbaserade systemet Inköp av andra tjänster från Projotool AB eller Partnerbolag, till exempel för utbildning, projektstöd eller utvärdering ingår inte i avtalet.

1:5 Vissa ändringar av Användarvillkoren och/eller Kundens beställning, till exempel efter krav i enlighet med ny lagstiftning, kan kräva att Kunden godkänner Användarvillkoren på nytt. Sådana ändringar kommer att meddelas minst 30 dagar i förväg. Om Kunden inte accepterar ändringar i Användarvillkoren kan Kunden säga upp dessa med 30 dagars uppsägningstid.

2. Avgifter

2:1 Avgifter för licenser för beställda moduler i Projotool webbaserat system är enligt gällande prislistor från Projotool AB, som publiceras på Projotools webbplats, i systemet eller som på något annat sätt görs tillgängliga av Projotool AB.

2:2 Om det inte uttryckligen anges i prislistan eller avtalats skriftligen, ska alla Avgifter betalas inom 30 dagar från beställning. När avtalet har 30 dagar kvar skickas ny faktura om avtalet inte sagts upp 30 dagar innan. Återbetalning kan enbart ske om tillgängligheten till det webbaserade systemet har begränsats eller minskats avsevärt av skäl som uteslutande orsakats av Projotool AB. I sådana fall kan Projotool som kompensation till Kunden, erbjuda Kunden en rimlig återbetalning för Avgifter som har uppkommit under perioden med minskad tillgänglighet.

2:3 Avgifter är exklusive alla skatter och avgifter. Om inget annat har överenskommits uttryckligen kommer Projotool AB att lägga till vid varje tidpunkt tillämplig mervärdesskatt (moms) på fakturan.

2:4 Projotool AB har möjlighet att genomföra årliga prishöjningar som motiveras av allmänna kostnadshöjningar.

2:5 Vid utebliven betalning eller försenad betalning av Avgifter från Kunden förbehåller sig Projotool AB rätten att avbryta Kundens tillgång till det webbaserade systemet Projotool och/eller att debitera dröjsmålsränta upp till den högsta tillåtna räntesatsen. Obetalda fakturor skickas till påminnelse och inkasso. Om situationen inte löses inom rimlig tidsperiod förbehåller sig Projotool AB rätten att säga upp Kundens tillgång till det webbaserade systemet.

3. Meddelanden

3:1. Allmänna meddelanden och information om Projotool webbaserat system, till exempel information om nya moduler eller planerat underhåll, kommer att levereras på Projotools webbplats eller via e-post.

3:2. Meddelanden om Kundens beställning, licens, eller annan information av särskild betydelse, t.ex. relaterad till säkerhet eller integritet, skickas till Kundens primära e-postadress.

3:3. Kunden är ansvarig för att alltid tillhandahålla uppdaterad kontaktinformation, inklusive en primär e-postadress till Projotool AB.

4. Det webbaserade systemet Projotool och dess moduler

4:1. Kunden köper licens/licenser avseende beställda moduler i Projotool webbaserat system. Vid köp av en licens beviljas Kunden tillgång och nyttjanderätt till beställd modul enligt dessa Användarvillkor.

4:2. Projotool AB kommer att tillhandahålla kostnadsfri support, till exempel för problem med inloggning eller konton eller fel avseende det webbpaserade systemet. Läs mer om support på Projotools hemsida. Ytterligare support, till exempel användarutbildning, kan köpas separat från Projotool AB eller en Partner enligt överenskommelse.

4:3. Projotool AB förbehåller sig rätten att göra förbättringar, lägga till, ändra eller ta bort funktioner eller korrigera eventuella fel eller försummelser i någon del av det webbaserade systemet. Om en sådan ändring avaktiverar eller tar bort funktioner som utgör en väsentlig del av systemet på ett permanent sätt eller under en period av mer än 2 månader, har Kunden rätt att säga upp prenumerationen för den berörda modulen och att få en proportionell återbetalning för eventuella Avgifter som betalats i förskott för den berörda licensen.

5. Nyttjanderätt

5:1. Kunden beviljas tillgång till och använda beställda moduler i det webbaserade systemet Projotool enligt Användarvillkoren.

5:2. Kunden är ansvarig för all Användning av de beställda modulerna i det webbaserade system Projotool. Kunden är ensam ansvarig för innehåll och laglighet av Kunddata och får inte heller använda Programvarorna i olagligt eller skadligt syfte.

5:3. Kunden administrerar och är ansvarig för Användare. Användare tilldelas produktnycklar för att kunna använda beställda moduler. Alla användarlicenser är för enskilda personer. Kunden kan tilldela användarlicenser till personer i sitt eget företag/sin egen organisation eller i andra företag/organisationer.

5:4. Kunden får inte agera som eller ge intryck av att den är producent eller ägare av Projotool.

6. Sekretess

6:1. Projotool AB kommer inte att sälja, hyra, leasa eller på något annat sätt göra Kunddata eller Användningsdata tillgängliga för tredje part utom i följande eller liknande situationer:

 • för att följa lagar, förordningar eller direktiv eller för att svara på en juridiskt bindande förfrågan från myndigheter eller polis, såsom en domstolsorder, en häktningsorder eller en stämning;
 • för att undersöka eller förebygga allvarliga säkerhetshot eller bedrägerier;
 • i händelse av omorganisation, fusion, försäljning eller köp av Projotool AB kan konfidentiell information avslöjas som en del av omorganisationen eller till aktuella eller potentiella köpare. Projotool AB kommer i alla sådana fall att se till att en sådan part följer de skyldigheter som anges häri genom ett sekretessavtal.

6:2. Projotool AB kan lämna Konfidentiell information till Partners eller underleverantörer i den utsträckning som krävs för att tillhandahålla beställda moduler i det webbaserade systemet Projotool.

7. Immateriella rättigheter

7:1. Projotool AB är ensam innehavare av det webbaserade systemet Projotool och tillhörande immateriella rättigheter (IPR) inklusive men inte begränsat till mjukvara, källkod, binär kod, kompilering av data, databaser och design, oavsett om de är registrerade eller inte, all dokumentation, specifikation och tillhörande material och all IPR som uppstår på grund av eller i samband med Projotool AB:s behandling av Användningsdata. Det webbaserade systemet och IPR är skyddade av upphovsrätt och andra lagar och fördrag.

7:2. Vid överträdelser av immateriella rättigheter kan Projotool AB vidta alla rimliga åtgärder för att skydda sina proprietära och kommersiella intressen, inklusive tillgängliga rättsmedel.

7:3. Kunden är ensam ägare till Kunddata, inklusive eventuella immateriella rättigheter i och till Kunddata.

8. Garanti

8:1. Projotool AB ska använda kommersiellt rimliga ansträngningar för att säkerställa att beställda moduler i det webbaserade systemet Projotool levereras på ett tillfredsställande sätt enligt beskrivningen på Projotools webbplats. Kund och Projotool AB är överens om att det webbaserade systemet Projotool och leveransen inte kommer att vara helt felfri och att förbättring av det webbaserade systemet är en kontinuerlig process.

8:2. Projotool AB garanterar inte att det beställda moduler i det webbaserade systemet uppfyller Kundernas krav, fungerar korrekt på Kundens val av utrustning, system eller inställningar eller levereras utan avbrott, om de levereras via Internet. Projotool ansvarar inte för Internet, Internetleverantörer eller Kundens Internetanslutning.

8:3. Om beställda moduler i det webbaserade systemet Projotool inte fungerar enligt den begränsade garantin som anges i detta avsnitt ska Projotool AB korrigera bekräftade fel och defekter i det webbaserade systemet Projottool på egen bekostnad.

8:4. Om det bekräftade felet eller defekten som gäller funktionalitet inne i det webbaserade systemet Projotool är av betydande karaktär som innebär att Kundens förmåga att använda det webbaserade systemet minskas väsentligt och Projotool inte korrigerar de bekräftade felen eller defekterna eller ersätter modulen inom rimlig tid kan kunden avbryta prenumerationen på den berörda modulen. I sådana fall har Kunden rätt till en proportionell återbetalning av eventuell avgift för den återstående licensperioden som gäller för de berörda modulen med början månaden efter Projotools bekräftelse på felen eller defekterna.

8:5. Med undantag för vad som uttryckligen anges i dessa villkor, har Kunden inte rätt att göra några anspråk mot Projotool.

8:6. Länkar till webbplatser som inte ägs eller kontrolleras av Projotool AB, som visas i det webbaserade systemet Projotool eller associerade webbplatser eller dokumentation, är endast vägledande. Projotool AB är inte ansvarig för sådana webbplatser.

9. Ansvar och skadestånd

9:1. Projotool AB är inte ansvarig eller skadeståndsskyldig för Kunddata, inklusive dess innehåll, äganderätt och legitimitet eller för Användning eller andra aktiviteter som utförs på Kunddata av Kunden eller på uppdrag av Kunden eller någon annan utanför Projotools kontroll.

9:2. Om Projotool hålls ansvarig för betalning av ersättning till Kunden genom en förlikning eller ett domstolsbeslut som ett resultat av brott mot någon av de skyldigheter som anges i Användarvillkoren, ska ersättningen inte inkludera ersättning för indirekta skador eller följdskador eller skador av något slag som uppkommer till följd av eller i samband med ett sådant brott. Projotools ansvar enligt Användarvillkoren är begränsat till direkta skador, med undantag för vad som föreskrivs i övrigt av obligatoriska lagbestämmelser, såsom skador som orsakats av grov oaktsamhet eller avsiktlig försummelse.

9:3. Varken Projotool AB eller Kunden är ansvarig för eventuella förseningar eller funktionsstörningar som uppstår på grund av eller i samband med force majeure, inklusive jordbävningar, upplopp, arbetskonflikter, operativa och lagstiftande åtgärder relaterade till Internet och andra händelser som varken Projotool eller Kunden har kontroll över. I händelse av att lagstiftning, direktiv eller föreskrifter avseende det webbaserade systemet Projotool eller deras leverans ändras eller om nya lagar eller direktiv införs efter att det webbaserade systemet Projotool har gjorts tillgängliga på marknaden och förhindrar att Projotool AB kan slutföra Kundens instruktioner eller skyldigheter enligt Användarvillkoren, och/eller som kräver att Programvarorna helt eller delvis suspenderas, under en begränsad tid eller på obestämd tid, ska detta betraktas som en force majeure-händelse.

9:4. Även om Projotool AB visar vederbörlig omsorg för att tillhandahålla säker överföring av information mellan Kunden och det webbaserade systemet Projottool, är Kunden och Projotool AB överens om att Internet är ett öppet system och att Projotool AB inte är och kan inte hållas ansvarig eller garantera att tredje part inte kommer att kunna eller kommer att fånga upp eller ändra data. Projotool AB tar inget ansvar för sådant missbruk, avslöjande eller förlust av Data.

9:5. Projotool AB kan hjälpa Kunden med eventuella anspråk eller tvister där en tredje part hävdar att Kundens användning av det webbaserade systemet Projotool enligt Användarvillkoren strider mot tredje parts patent, upphovsrätt eller annan immateriell rättighet. Vid sådana önskemål måste Kunden omedelbart informera Projotool. Detta gäller inte om Programvarorna har använts i strid med Användarvillkoren.

10. Uppsägning

10:1. Uppsägning gjord av Kunden: Kunden kan säga upp licensen till enskilda moduler och användare när som helst. Uppsägningen gäller från nästkommande betalperiod. Projotool AB återbetalar ej redan inbetalt belopp.

10:2. Uppsägning gjord av Projotool AB: Om ett brott mot någon av Kundens skyldigheter enligt Användarvillkoren bekräftas av Projotool eller med rimliga skäl misstänks av Projotool, eller om Kunden blir insolvent eller går i konkurs, kan Projotool avbryta Kundens tillgång till det webbaserade systemet eller begränsa Kundens tillgång tills ärendet är löst. Projotool ska meddela kunden 30 dagar innan Kundens tillgång avbryts eller begränsas och ge Kunden en rimlig tid att svara innan tillgången avbryts eller begränsas. Om situationen inte löses inom rimlig tidsperiod förbehåller sig Projotool AB rätten att säga upp Kundens rätt att använda det webbaserade systemet. Projotool AB kan välja att säga upp Kundens nyttjanderätt av det webbaserade systemet med omedelbar verkan om Kunden väsentligt bryter mot Användarvillkoren. Projotool AB återbetalar ej redan inbetalt belopp.

10:3. Dataradering: Vid uppsägning, eller om Projotool AB:s rättsliga grund för behandling av uppgifterna av någon anledning upphör, kommer Projotool att ta bort Kunddata från sina system tidigast efter 90 dagar, om inte obligatoriska lagbestämmelser kräver att Projotool fortsätter att lagra denna data. I sådana fall ska Projotool fortsätta att upprätthålla säkerheten för uppgifterna på det sätt som anges i Användarvillkoren. Efter att Kunddata har tagits bort kommer inte Projotool AB ha några ytterligare skyldigheter gentemot Kunden i förhållande till Kunddata.

10:4. Retur av data: Kunden kan begära att Kunddata returneras inom högst 30 dagar efter uppsägning. Om mer än 30 dagar har gått kan uppgifterna ha raderats oåterkalleligt. Projotool AB ska returnera Kunddata i ett format, vid en tidpunkt och med en leveransmetod som bestäms av Projotool. Formatet, tiden och metoden för datareturen kan variera från Programvara till Programvara. Kontakta Projotool AB i god tid innan du säger upp prenumerationen för att planera och utföra returen av Data.

11. Tillämplig lagstiftning och tvistlösning

11:1. Parternas rättigheter och skyldigheter regleras i dess helhet av svensk lag. Om det uppstår tvist ur eller i samband med Användarvillkoren eller användningen av det webbaserade systemet Projotool ska Parterna försöka lösa tvisten genom vänskapliga förhandlingar. Om tvisten inte kan lösas på detta sätt ska den hänvisas till allmän domstol på Projotools registrerade företagsadress.

11:2. Parterna är överens om att inte framlägga några anspråk som härrör från eller i samband med Användarvillkoren när mer än ett år har gått efter uppsägningen.

Cookies

Vad är en cookie?

En cookie är en liten textbaserad datafil som en webbserver ber om att få spara i din webbläsare. Genom att innehållet i cookien i allmänhet skickas tillbaka med varje förfrågan till den aktuella webbplatsen är det möjligt för servern att hålla reda på besökarens preferenser, beteende eller identitet (i den mån den är känd). Cookies fungerar som ett ID och gör att hemsidan fungerar på bästa möjliga sätt.

Olika typer av cookies

Det finns tre typer av cookies och samtliga används på Projotools webbplats.

Den ena typen, som kallas för Permanent Cookie, sparar en fil som ligger kvar på besökarens dator. Den används till exempel för att du ska förbli inloggad trots att du byter sida, att en produkt du lagt i varukorgen ska finnas kvar under din session och att webbplatsen kommer ihåg om du sagt ja eller nej till någon form av cookie tidigare.

Den andra typen kallas Session Cookie. Under tiden en besökare är inne på en webbsida, lagras den temporärt i minnet i besökarens dator. Session Cookies försvinner när du stänger din webbläsare.

På Projotools webbplats används också så kallade tredjepartscookies. Syftet med tredjepartscookies är oftast att sammanställa statistik om besökarnas surfvanor eller att skaffa underlag för riktad marknadsföring på andra webbplatser t ex via digitala annonsnätverk. För tredjepartscookies är Björn Lundén Information AB inte personuppgiftsansvarig.

Om du inte vill ta emot cookies kan du i din webbläsare ändra inställningar för cookies, och du kan även spärra cookies. Se rubriken "Ändra inställningar för cookies" längre ner på sidan. Observera att om du spärrar cookies kommer du inte kunna använda alla funktioner på Projotools hemsida.

Hur används cookies på Projotools webbplats?

Cookies sparas på din dator för att spara undan din kundkorg i samband med köp på hemsidan. Cookies används också för att ge dig en personlig upplevelse på vår hemsida och för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt.

På Projotools webbplats används cookies för att förbättra upplevelsen på hemsidan på följande sätt:

 • Ser till att du bara behöver logga in en gång och inte för varje sida som du besöker
 • Kontrollerar hur webbplatsen används genom att kolla på trafikmönster. Vi kan därigenom utforma sidan för att ge dig som användare bästa upplevelse
 • Sparar ner det som du handlar i en varukorg
 • Samlar in och analyserar beteendedata baserat på användning av webbplats och tjänster i syfte att förbättra användarupplevelsen och även möjliggöra individanpassad kommunikation och budskap till användaren

Cookies och behandling av personuppgifter

När du besöker projotool.se samlas personuppgifter in via cookies för olika ändamål och då regleras dessa behandlingar av EU:s dataskyddsförordning GDPR och den svenska Dataskyddslagen. För mer information om behandling av personuppgifter läs vår personuppgiftspolicy.

Ändra inställningar för cookies

Använd länkarna nedan för att läsa mer om hur du ändrar inställningarna för cookies:

Inställningar för cookies i Internet Explorer

Inställningar för cookies i Firefox

Inställningar för cookies i Chrome

Inställningar för cookies i Microsoft Edge

Inställningar för cookies i Safari

Inställningar för cookies i Opera

Cookies på projotool.se

Domän Beskrivning
projotool Webbplatsfunktionalitet

Detaljerad beskrivning av cookies på projotool-domänen

Cookie Beskrivning Lagringstid
order Orderidentifiering session
accepted cookie Cookie-status 365 dagar